Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς

1

Εικόνα: Σε περίπτωση ακτινοθεραπείας τα εμφυτεύματα μπορούν να τοποθετηθούν πριν την έναρξη της, όπως εδώ, όπου τα εμφυτεύματα είχαν τοποθετηθεί δύο μήνες ενωρίτερα. Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας (θεραπευτική δόση), για κακοήθη νεοπλασία της μαλακής υπερώας, η οστεοενσωμάτωση παραμένει χωρίς επιπλοκές σε αντίθεση με τις εμφανείς μετακτινικές οδοντικές καταστροφές.Στο τρέχον τεύχος Ιανουαρίου του “British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery“, δημοσιεύθηκε η εργασία “Systematic review of primary osseointegrated dental implants in head and neck oncology” από τους A.J. Barber, C.J. Butterworth και S.N Rogers. Πρόκειται για μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στην ταυτόχρονη με τη χειρουργική εκτομή (primary) τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων σε ογκολογικούς ασθενείς με νεοπλάσματα της κεφαλής και του τραχήλου.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις από αυτήν την ομάδα ασθενών, τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούν να συμβάλλουν στη συγκράτηση κινητών προσθετικών εργασιών, να ανεβάσουν την αυτοεκτίμηση και τη σωματική ικανοποίηση και έτσι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η συνήθης κλινική πρακτική είναι να τοποθετούνται τα εμφυτεύματα σε δεύτερο χρόνο (secondary), δηλ. μετά από την ογκολογική εκτομή και αποκατάσταση (καλύτερη εκτίμηση της υποτροπής και της επιβίωσης, ακριβέστερος έλεγχος της στοματικής υγιεινής και της μετεγχειρητικής λειτουργικότητας και, σε περιπτώσεις εκτομών στην κάτω γνάθο, καλύτερη επιλογή θέσεων για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων).

Ωστόσο, η πρόσφατη βιβλιογραφία, δείχνει ότι η ταυτόχρονη με τη χειρουργική εκτομή (primary) τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων μπορεί επίσης να εφαρμόζεται μετά από κατάλληλο προεγχειρητικό σχεδιασμό και στενή συνεργασία ανάμεσα σε χειρουργούς και προσθετολόγους.

Σκοπός της εργασίας που δημοσιεύθηκε στο “British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery” ήταν η βιβλιογραφική ανασκόπηση που αναφέρεται σε αυτήν την ταυτόχρονη (primary) τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Οι ερευνητές ανασκόπησαν το MEDLINE (1950 μέχρι Μάρτιο 2009) και το Embase (1980 μέχρι Μάρτιο 2009) χρησιμοποιώντας τους όρους: “head and neck” , “oral” , “maxillofacial” , “craniofacial”, “jaws” , “mandible” , “maxilla” , “zygoma” , “dental implants” , “osseointegrated implants” , “implants” , “tumour” , “cancer” , “oncology” , “immediate” , “simultaneous” και “primary“. Αυτή η βιβλιογραφική ανασκόπηση αφορούσε σε εργασίες (μελέτες περιπτώσεων, κλινικές προοπτικές ή αναδρομικές μελέτες και ανασκοπήσεις) για τοποθετήσεις οδοντικών εμφυτευμάτων είτε στο παραμένον οστούν είτε σε ελεύθερο αγγειούμενο οστικό μόσχευμα και ταυτόχρονες με την εκτομή καλοήθων ή κακοήθων όγκων. Από 892 εργασίες επιλέγησαν τελικά οι 41. Από αυτές οι 25 ήταν κλινικές μελέτες από τις οποίες οι 8 αναφέρονταν αποκλειστικά σε ταυτόχρονη τοποθέτηση.

Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η μέθοδος της ταυτόχρονης τοποθέτησης πρέπει να περιορίζεται για περιπτώσεις καλοήθων όγκων, μη νεοπλασματικών εξεργασιών και για περιπτώσεις κακοήθων όγκων για τις οποίες δεν αναμένεται μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Στην εργασία παρουσιάζονται οι αντικρουόμενες απόψεις που υποστηρίζονται στη βιβλιογραφία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι προσθετικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις αφορούσαν επένθετες οδοντοστοιχίες. Τα στοιχεία για τον αριθμό των εμφυτευμάτων που τοποθετήθηκαν ή εκείνων που δεν χρησιμοποιήθηκαν προσθετικά και εκείνων που απορρίφθηκαν κρίθηκαν συνολικά ανεπαρκή για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Ωστόσο, στις λίγες περιπτώσεις που συμπεριλαμβάνονταν επαρκή στοιχεία, τα ποσοστά επιτυχίας ήταν κλινικά αποδεκτά.

Η εργασία: Systematic review of primary osseointegrated dental implants in head and neck oncology


(18 Ιαν, 2011)

Έγκλειστα δόντια

Thumbnail Image 1

Αφαιρώντας έναν έγκλειστο φρονιμίτη από την κάτω γνάθο(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τρεις περιπτώσεις υπεράριθμων προγομφίων
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Δίδυμοι φρονιμίτες
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση οδυνοφαγίας συσχετιζόμενη με την παρουσία άνω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιοδοντική βλάβη στον κάτω δεύτερο γομφίο μετά από την αφαίρεση του εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση εγκλείστου κάτω δεύτερου μόνιμου γομφίου
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Απορρόφηση ριζών άνω δεύτερου γομφίου λόγω εγκλείστου φρονιμίτη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οστεονέκρωση γνάθων

Thumbnail Image 1

Διφωσφονικά και οστεονέκρωση σε ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περίπτωση αποτυχίας εμφυτευμάτων μετά από διακοπή δενοσουμάμπης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ρευματοειδής αρθρίτιδα και οστεονέκρωση από διφωσφονικά
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστεονέκρωση των γνάθων: νέες θεραπευτικές δυνατότητες
(διαβάστε το άρθρο...)

Καλοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Συνήθεις βλάβες στα μαλακά μόρια του στόματος
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αντιδραστικό ίνωμα βλεννογόνου παρειάς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κακοήθεις βλάβες

Thumbnail Image 1

Θνησιμότητα από καρκίνο στόματος και φάρυγγα στην Ελλάδα 1992-2011
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Λέμφωμα Μπέρκετ (Burkitt) σε ενήλικα με στοματική εκδήλωση
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Στοιχεία της Π.Ο.Υ για τον καρκίνο του στόματος στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(διαβάστε το άρθρο...)

Οδοντικά εμφυτεύματα

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση σταδιακής αποκατάστασης με εμφύτευμα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Υπολογιστική οδοντική εμφυτευματολογία:#1
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Περιεμφυτευματίτιδα σε προσθετική εργασία με πρόβολο γεφύρωμα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ανατομική και οδοντικά εμφυτεύματα
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα στην αισθητική ζώνη
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος μετά από εξαγωγή εγκλείστου άνω κυνόδοντα
(διαβάστε το άρθρο...)

""
Thumbnail Image 1

Οδοντικά εμφυτεύματα σε ογκολογικούς ασθενείς
(διαβάστε το άρθρο...)

Κύστεις γνάθων

Thumbnail Image 1

Μια περίπτωση ευμεγέθους ακρορριζικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Αφαίρεση ακρορριζικής κύστης στην κάτω γνάθο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Μία περίπτωση ρινοχειλικής κύστης
(διαβάστε το άρθρο...)

Σιαλογόνοι αδένες

Thumbnail Image 1

Ενδοσκόπηση υπογναθίου αδένα
(διαβάστε το άρθρο...)

Διαγνωστικά θέματα

Thumbnail Image 1

Για τη σχέση του κάτω έγκλειστου σωφρονιστήρα με το γναθιαίο πόρο
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Οστέινα διαφράγματα ιγμορείου και τεχνική ανύψωσης
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Τι είναι «ανύψωση» του ιγμορείου;(άρθρο για ασθενείς)
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Ο φόβος του κάτω φατνιακού νεύρου πριν τον τρυπανισμό
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Κλινική αξιολόγηση πανοραμικής ακτινογραφίας και υπολογιστικής τομογραφίας σε συνήθεις περιπτώσεις
(διαβάστε το άρθρο...)

Thumbnail Image 1

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα
(διαβάστε το άρθρο...)

Συνόψεις Άρθρων

Thumbnail Image 1

Εκπαιδευτικά θέματα χειρουργικής στόματος (2008-2013)
(διαβάστε την σύνοψη...)